Privacy statement

Deze privacyverklaring geldt voor Hotel Beijers Exploitatie BV, onder Kamer van Koophandel nummer 84184914. Hotel Beijers respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de wet stelt.

Deze verklaring is opgesteld om uit te leggen wat onze werkwijze is ten aanzien van de persoonlijke informatie die u ons geeft of die wij verzamelen via onze sites. De informatie kan schriftelijk of mondeling zijn gedeeld of zijn verzameld bij een bezoek van een onze vestigingen of uit andere bronnen.

Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens
Hotel Beijers is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hotel Beijers bepaalt de doeleinden en de middelen voor de verwerking en is daarbij verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen het verzamelen van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • in die gevallen waarin uw toestemming is vereist, u eerst uitdrukkelijk toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op elk gewenst moment te kunnen inzien, corrigeren of verwijderen.

Doel van de gegevensverwerking
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, een accommodatie reserveert, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Hotel Beijers verwerkt voor verschillende doeleinden alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

Hotel Beijers verwerkt persoonsgegevens met het volgende doel:
– contact met u kunnen opnemen;
– het verwerken van uw reservering en u informeren over het verloop daarvan;
– het goed laten verlopen van uw betaling of zo nodig een terug te storten bedrag m.b.t. de betalingsprovider;
-het beantwoorden van uw vragen of het behandelen van uw klachten via social media, e-mail, per post of telefonisch.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en informatie van Hotel Beijers, dan kunt u gebruik maken van de afmeld mogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die Hotel Beijers verstuurt.

Uw privacy rechten
Als u een relatie heeft met ons bedrijf, dan heeft u de mogelijkheid om na een schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt uw gegevens laten verwijderen of laten wijzigen als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat. Verder hebt u het recht om uw gegevens in een bestand op te vragen, zodat een andere partij uw gegevens kan krijgen en gebruiken.

Beveiliging

Bezoekgegevens en Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Ook optimaliseren wij hiermee de websites.

Graag willen wij u erop wijzen dat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu. Dit geldt niet voor die gevallen waarin u uzelf via één van de formulieren op de websites als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten of wanneer u een reservering maakt.

Verwerkersovereenkomst
Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waarvoor de persoonsgegevens mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden voor het opslaan van de persoonsgegevens. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerken, hier vertrouwelijk mee om moeten gaan en niet op eigen houtje persoonsgegevens voor een ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Verstrekking aan derden
Hotel Beijers zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Wanneer een boeking is gemaakt:
– hostingpartij boekingsengine
– betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen
– reviewpartner, voor het uitnodigen van klanten voor een review of het sturen van een op maat gemaakte informatie en/of aanbieding.

 1. Uitwisseling van persoonsgegevens
  • Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Hotel Beijers
  • Hotel Beijers kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van Hotel Beijers.
  • Hotel Beijers ziet er op toe dat binnen haar afdelingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
  • Hotel Beijers kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten worden geleverd, conform de geldende wettelijke verplichtingen.het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Hotel Beijers
 2. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hotel Beijers of wanneer Hotel Beijers hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
 3. Geen commercieel gebruik
  Hotel Beijers zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Inzage en wijzigen persoonsgegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u deze te allen tijde door ons laten wijzigen. Ook kunt u bij Hotel Beijers terecht als u inzage wenst in de gegevens die Hotel Beijers van u heeft geregistreerd. Daarnaast kunt u gegevens laten verwijderen of eventuele correcties doorgeven indien gegevens foutief of onvolledig zijn.

Hebt u nog vragen over het privacybeleid van Hotel Beijers, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Hotel Beijers via welcome@hotelbeijers.com

Hotel Beijers
Achter Sint Pieter 140
3512 HT Utrecht